Tathimini Ya Maudhui Katika Tamthilia Teule Za Kiswahili Zinazotahiniwa Shuleni Za Upili Nchini Kenya: Mstahiki Meya (2009) Na Kigogo (2016).

YALIYOMO

UNGAMO ................................................................................. i

SHUKURANI........................................................................... ii

TABARUKU ........................................................................... iii

MAELEZO YA ISTILAHI ....................................................... iv

MAELEZO YA VIFUPISHO .................................................... v

IKISIRI ................................................................................... vi

SURA YA KWANZA ............................................................... 1

1.0 Utangulizi .......................................................................... 1

1.1 Usuli wa Mada ................................................................................................ 1

1.2 Tatizo la Utafiti ............................................................................................... 3

1.3 Madhumuni ya Utafiti ..................................................................................... 4

1.4 Maswali ya Utafiti ........................................................................................... 4

1.5 Upeo na Mipaka .............................................................................................. 4

1.6 Sababu za Kuchagua Mada ............................................................................. 5

1.7 Umuhimu wa Utafiti........................................................................................ 6

SURA YA PILI ....................................................................... 7

MAPITIO YA MAANDISHI ................................................... 7

2.0 Utangulizi. ......................................................................... 7

2.1 Yaliyoandikwa Kuhusu Mada ......................................................................... 7

2.2 Yaliyoandikwa kuhusu Maudhui .................................................................. 10

2.3 Nadharia ya Uhalisia ..................................................................................... 12

2.4 Misingi ya Kinadharia ................................................................................... 14

SURA YA TATU ................................................................... 16

MBINU ZA UTAFITI ........................................................... 16

3.0 Utangulizi ........................................................................ 16

3.1 Muundo wa Utafiti ........................................................................................ 16

3.2 Eneo la Utafiti ............................................................................................... 17

3.3 Sampuli Lengwa ............................................................................................ 17

3.4 Uteuzi wa Sampuli ........................................................................................ 18

3.5 Ukusanyaji wa Data ...................................................................................... 19

3.6 Uchanganuzi wa Data.................................................................................... 19

3.7 Maadili katika Utafiti .................................................................................... 20

SURA YA NNE ..................................................................... 21

MAUDHUI MAKUU KATIKA TAMTHILIA TEULE .......... 21

4.0 Utangulizi ........................................................................ 21

4.1 Maudhui Makuu katika Mstahiki Meya (2009) ............................................ 21

4.1.1 Maudhui ya Uongozi Mbaya ................................................................. 21

4.1.2 Maudhui ya Ufisadi................................................................................ 24

4.1.3 Maandamano na Migomo ya Wafanyikazi ............................................ 25

4.1.4 Maudhui ya Unafiki ............................................................................... 26

4.1.5 Uchafuzi wa Mazingira .......................................................................... 27

4.1.6 Ukoloni Mamboleo ................................................................................ 27

4.1.7 Ukiukaji wa Haki za Kibinadamu .......................................................... 28

4.2 MAUDHUI MAKUU KATIKA TAMTHILIA YA KIGOGO. ................ 28

4.2.1 Uongozi Mbaya ...................................................................................... 29

4.2.2 Maudhui ya Umaskini ............................................................................ 31

4.2.3 Ukatili na Udhalimu ............................................................................... 33

4.2.4 Unafiki na Propaganda ........................................................................... 34

4.2.5 Ubadhirifu .............................................................................................. 35

4.2.6 Uchafuzi wa Mazingira .......................................................................... 36

4.2.7 Tamaa na Ubinafsi ................................................................................. 38

4.2.8 Maudhui ya Ufisadi................................................................................ 39

4.2.9 Ukiukaji wa Haki za Binadamu ............................................................. 40

4.3 MAUDHUI MAKUU KATIKA JAMII .................................................... 41

4.3.1 Maudhui ya Ukoloni Mamboleo ............................................................ 41

4.3.2 Maudhui ya Uongozi Mbaya ................................................................. 43

4.3.3 Kupanda kwa Gharama ya Maisha ........................................................ 44

4.3.4 Unyakuzi na Matumizi Mabaya ya Mali ya Umma ............................... 46

4.3.5 Tamaa na Ubinafsi ................................................................................. 46

4.3.6 Ufisadi .................................................................................................... 47

4.3.7 Uchafuzi wa Mazingira .......................................................................... 49

4.3.8 Migomo na Maandamano ...................................................................... 50

4.4 UCHANGANUZI WA DATA .................................................................... 51

4.4.1 Utangulizi ............................................................................................... 51

4.4.2 Uchanganuzi wa Hojaji za Wanafunzi ................................................... 51

4.4.3 Kigezo cha Uelewa wa Maudhui ........................................................... 55

4.4.4 Manufaa ya Maudhui ya Tamthilia ........................................................ 60

4.4.5 Kigezo cha Tofauti za Kimaudhui Katika Kazi za Fasihi Teule ........... 61

4.4.6 Kigezo cha Uhalisi wa Maudhui ............................................................ 63

4.4.7 Uchanganuzi wa Hojaji za Walimu ....................................................... 67

4.4.8 Kigezo cha Miaka ya Kufunza ............................................................... 73

4.4.9 Kigezo cha Changamoto za Kufunza Tamthilia za Utahini Shuleni. .... 75

4.4.10 Kigezo cha Ufaafu wa Maudhui ............................................................ 78

4.4.11 Kigezo cha Uhalisia wa Maudhui .......................................................... 79

4.5 Hitimisho ...................................................................................................... 80

SURA YA TANO .................................................................. 80

Subscribe to access this work and thousands more
Overall Rating

0

5 Star
(0)
4 Star
(0)
3 Star
(0)
2 Star
(0)
1 Star
(0)
APA

MUTHUI, E (2021). Tathimini Ya Maudhui Katika Tamthilia Teule Za Kiswahili Zinazotahiniwa Shuleni Za Upili Nchini Kenya: Mstahiki Meya (2009) Na Kigogo (2016).. Afribary. Retrieved from https://afribary.com/works/tathimini-ya-maudhui-katika-tamthilia-teule-za-kiswahili-zinazotahiniwa-shuleni-za-upili-nchini-kenya-mstahiki-meya-2009-na-kigogo-2016

MLA 8th

MUTHUI, EVELYN "Tathimini Ya Maudhui Katika Tamthilia Teule Za Kiswahili Zinazotahiniwa Shuleni Za Upili Nchini Kenya: Mstahiki Meya (2009) Na Kigogo (2016)." Afribary. Afribary, 08 May. 2021, https://afribary.com/works/tathimini-ya-maudhui-katika-tamthilia-teule-za-kiswahili-zinazotahiniwa-shuleni-za-upili-nchini-kenya-mstahiki-meya-2009-na-kigogo-2016. Accessed 27 May. 2024.

MLA7

MUTHUI, EVELYN . "Tathimini Ya Maudhui Katika Tamthilia Teule Za Kiswahili Zinazotahiniwa Shuleni Za Upili Nchini Kenya: Mstahiki Meya (2009) Na Kigogo (2016).". Afribary, Afribary, 08 May. 2021. Web. 27 May. 2024. < https://afribary.com/works/tathimini-ya-maudhui-katika-tamthilia-teule-za-kiswahili-zinazotahiniwa-shuleni-za-upili-nchini-kenya-mstahiki-meya-2009-na-kigogo-2016 >.

Chicago

MUTHUI, EVELYN . "Tathimini Ya Maudhui Katika Tamthilia Teule Za Kiswahili Zinazotahiniwa Shuleni Za Upili Nchini Kenya: Mstahiki Meya (2009) Na Kigogo (2016)." Afribary (2021). Accessed May 27, 2024. https://afribary.com/works/tathimini-ya-maudhui-katika-tamthilia-teule-za-kiswahili-zinazotahiniwa-shuleni-za-upili-nchini-kenya-mstahiki-meya-2009-na-kigogo-2016