Negation In Migili

Lákõökö iśë yìí yóò là wá lóye yóò sí tún fún wa ní ìmõ kún ìmõ nítorí ôgbön kò pín sí ibìkan bí a bá śe ń wádìí nýkan náà ni ìmõ wa yóò máa gbòró sí nítorí ôgbön kò pín síbí kan. Yàtõ sí èyí iśë yìí yóò mú ìmõ êkö têsíwàjú nítorí pé àwôn òýkõwé ti śiśë gbënàgbënà, tiwa ni láti śiśë gbënugbënu. Èyí yóò ran àwôn òýkõwé àti aśàtúpalê löwö láti ni ìmõ kún ìmõ. 

TABLE OF CONTENT
Title Page……………………………………………………………………i
Certification…………………………………………………..………….,....ii
Dedication…………………………………………………..…………..…..iii
Acknowledgment………..……………………………………….……........iv
List of Symbols and Abbreviations ……………………………....................v
Tables of Content...………………………………..………………………vii

CHAPTER ONE
Introduction
1.0Introduction…………….……………………………..………………1
1.1Historical Background of Migili People…..……………………….....1
1.2Socio-cultural Profile of Migili………………………….……….…...2
1.2.1 Religion……………..……………………………………….………...3
1.2.2 Occupation…………………………………………………………….3
1.2.3  Marriage and Burial rite………………………………..……………..3
1.2.4 Mode of Dressing………………………..………………………...…..5
1.2.5  Festival……..…………………………………………………………5
1.3Genetic Classification of Migili Language………………...................6
1.4Scope and Organisation of Migili Language…………………………8
1.5Theoretical Framework……………………………………………….8
1.6Data Collection and Analysis…………………………………………9
1.7Review of Chosen Framework…………………………………....…10
1.7.1X – Bar Theory…………………….………………………………..11
1.7.2   Projection Principle…………………………………………………12
1.7.3   The Head Parameter………………………………………………...12
1.7.4Case Theory……………………….………………………………...15
1.7.5Binding Theory……….…………………………………..................16
1.7.4Theta (ө) Theory…………………………………………………….17
1.7.5Bounding Theory……………………………………………………17
1.7.6Government Theory……………………………..………………..…20
1.7.7Control Theory…………………………………………………...….20

CHAPTER TWO
Introduction to Migili Phonology And Syntax
2.0Introduction………………………………………………….…..…..22
2.1Basic Phonological Concepts………………………….…………….22
2.1.1 Vowel Sounds in Migili Language…………………………………..22
2.1.2 Consonant Sounds in Migili Language…………………………..….25
2.2Tone System in Migili Language…………………………………....28
2.3The Syllable Structure in Migili Language…………………..……...29
2.4Basic Syntactic Structure Concepts…………………………………34
2.4.1 Phrase Structure Rule…….….………………………………………36
2.4.2 Noun Phrase…………………………..………………….………….37
2.4.3 Verb Phrase…….…………….…….….…………………………….38
2.4.4 Prepositional Phrase……………………..…………………….……40
2.4.5 Adjectival Phrase…………………….………………………………41
2.5Lexical Categories…………………………………………………...42
2.5.1 Noun…………………………………………………………………42
2.5.1.1 Proper Nouns…………………………..…………………………..42
2.5.1.2  Common Nouns…………………….……………………………..43
2.5.1.3  Abstracts Nouns………………………..………………………....43 
2.5.1.4  Concrete Nouns………………………………..………………….43
2.5.1.5  Collective Nouns……………………………………..…………...44
2.5.1.6  Countable Nouns……….………….……………………..…….....44
2.5.1.7  Non Countable Nouns…………………………………………….44
2.5.2 Verbs………………………………………………………………...45
2.5.2.1 Transitive Verb……………………………..………….…….……46
2.5.2.2  Intransitive Verb………………………………………………….46
2.5.3   Pronoun………..….………………………………………………..47  
2.5.4   Adjective..……….……………….……………………………..….48
2.5.5   Preposition…..….……..………….………………………………..49
2.5.6 Conjuction…………….……………………………………..………49
2.5.7 Adverbs……………………………………………………….……..49
2.5.8 Interjection………………………………………….…………….…49
2.6 Basic Word Order in Migili Language……………………….…….50
2.7  Sentence Types…………………………………………………….52
2.7.1   Simple Sentence……………………………………………………53
2.7.2  Compound Sentence………………………………………………...54
2.7.3  Complex Sentence…………………………….…………………….54
2.8  Functional Classification of Sentence……………………………...55
2.8.1 Imperative Sentence……………….………..……………………….55
2.8.2  Interrogative Sentence………………………………………………56
2.8.3  Exclamatory Sentence………………………………………………56
CHAPTER THREE
Negation in Migili Language
3.0Introduction ……………………………………………………..…..57
3.1Negation…………………….……………………………………….57
3.1.1 Types of Negation Formation……………………………………….58
3.1.2 Negation of Auxiliaries…….………………………………………..59
3.1.2.1 Negation of Auxiliary ‘have’, ‘do’ and ‘be’………………………60
3.1.2.2  Negation of Main Verb……………..………………………...…..62
3.1.3     Negation of Commands……………..…………………………….63
3.2    Negation in Migili Language…………..…………………………64
3.2.1     Negation Constituents……………………..……………………...64
3.2.2     Sentence Negation……………..……………..………………..….65
3.2.3     Negation of Auxiliaries……………...........………………………67
3.2.4     Imperative Sentence Negation…………..………………………..69
3.2.5     Interrogative Sentence Negation……………………………….…72
3.2.6     Negation of Adjectives………………………..….……………….75
3.2.7     Negation of Continuous Tense……………………………………76


CHAPTER FOUR
Transformational Processes
4.0Introduction…………………………………………….……………79
4.1Transformations…………………………………….…….…………79
4.1.1  Negation and Relativization…………………….…….…………….82
4.1.1.1 Subject NP Relativization…………………………....……………83
4.1.1.2 Object NP Relativization…………………………………….……88
4.1.2  Negation and Focus Construction…………….…………………….92
4.1.2.1 Subject NP Focusing………………………………….……...……92
4.1.2.2 Direct Object NP Focusing………………..…….………….……..97
4.1.3    Negation and Question Formation……………………………….101
4.1.3.1 Yes/No Questions………………………..…………………….…101
4.1.3.2  WH Questions………………………….………………………..104
4.1.4   Negation and Reflexivization…………………………………..…107

CHAPTER FIVE
Summary and Conclusion
5.0  Introduction……………………………………………………….112
5.1  Summary………………………………………………………….112
5.2      Observation………………….……………….………………..….113
5.3  Conclusion……………………………………………………..…113
5.4  References……………………….………………………………..114


ÌPILÊŚÊ IŚË ÌWÁDÌÍ 
ÌFÁÀRÀ 
Kò sí àníàní pé ìlò èdè śe pàtàkì nínú iśë ônà aláwòmö lítíréśõ. Tí a bá sô pé iśë ônà lítíréśõ kan dùn, èdè inú rê ló dùn. a wá le sô pé améwìdùn, amútàndùn ni èdè, amáyédùn sì ni pêlú. Fún ìdí èyí, kì í śe àìrí-nýkan-śe bí a bá sô pé a fë śàyêwò ìlò èdè inú iśë lítíréśõ kan.
Ohun to jç wá lógún nínú iśë ìwádìí yìí ni láti śe àyêwò fínnífínni, õnà tí Olúyëmisí Adébõwálé gbà lo èdè nínú ewì Ìgbà Lonígbàákà. Èyí ni yóò ràn wá löwö láti śe ìgbéléwõn ààyè òýkõwé náà láàrín àwôn òýkõwé ewì alákôsílê Yorùbá yòókù. Bákan náà, a ò le sô ipa tí iśë òýkõwé náà le kó nínú ìdàgbàsókè ewì àpilêkô Yorùbá ní pàtàkì àti àwùjô Yorùbá lápapõ.

ÈRÈDÍ IŚË ÌWÁDÌÍ  
Yorùbá bõ wön ní êsê kan kì í dédé śe. Bí a śe mõ pé kò sí ènìyàn kan tí yóò dáwö lé iśë kan tí kò ní ní ìdí kan pàtó tí ó fi śiśë náà. Onírúurú nýkan ló mú wa lökàn tí a fi śiśë àpilêkô yìí.
Lákõökö a ti ní ìmõ lö lökàn-ò-jõkan lórí bí a śe le śe ìtúpalê iśë aláwòmö lítíréśõ kan. Fún ìdí èyí, a ní láti śàmúlò ìmõ náà nítorí pé nýkan tí a bá mõ tí a kò lò bí i pé a kò mõ ön ni.
Bákan náà ni a śe iśë yìí láti fa onírúurú àkíyèsí yô yálà àléébù tàbí ìwúlò lórí ìwé Ìgbà Lonígbàákà tí iśë yìí dálé àwôn àkíyèsí wõnyìí yóò wúlò fún wa àti fún àwùjô lápapõ. Yàtõ sí èyí, nýkan mìíràn tó tún mú wa dáwölë iśë ìwádìí yìí ni pé ìwé Ìgbà Lonígbàákà jë ìwé tuntun láwùjô, kò sí tí ì sí çnikëni tó ti śe iśë ìtúpalê ìwé náà bí i ti àwôn ìwé yókù tó jë pé ojojúmö ni àwôn onímõ lölökan-ò-jõkan ń śiśë lé wôn lórí. A wòye pé ó ye kí omi tuntun rú kí çja tuntun sí wôbê. Èyí yóò mú kí a le śàmúlò ìmõ wa nípa ìtúpalê iśë aláwòmö lítíréśõ  fínnífínní lai jë pé a wo nýkan tí àwôn onímõ ti śe lórí iśë náà. Ìdí mìíràn tí a fi śiśë yìí ni pé òýkõwé jë obìnrin iśë yìí yóò mú kí iśë àwôn obìnrin náà bêrê sí ní di ìlú mõöká.

Subscribe to access this work and thousands more
Overall Rating

0

5 Star
(0)
4 Star
(0)
3 Star
(0)
2 Star
(0)
1 Star
(0)
APA

Ugwu, A. (2018). Negation In Migili. Afribary. Retrieved from https://afribary.com/works/negation-in-migili-8870

MLA 8th

Ugwu, Anderson "Negation In Migili" Afribary. Afribary, 29 Jan. 2018, https://afribary.com/works/negation-in-migili-8870. Accessed 23 May. 2024.

MLA7

Ugwu, Anderson . "Negation In Migili". Afribary, Afribary, 29 Jan. 2018. Web. 23 May. 2024. < https://afribary.com/works/negation-in-migili-8870 >.

Chicago

Ugwu, Anderson . "Negation In Migili" Afribary (2018). Accessed May 23, 2024. https://afribary.com/works/negation-in-migili-8870